Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2023/2024

 

Promotor Temat pracy rodzaj pracy
Marcin Brzeziński Wieloletnie zmiany zagęszczeń płazów w krajobrazie porolnym (badania terenowe, Urwitałt) licencjacka
Zachowania terytorialne gąsiorka Lanius collurio w okresie lęgowym (badania terenowe, Urwitałt) magisterska
Wpływ lokalizacji gniazd w kolonii na sukces lęgowy perkoza dwuczubego Podiceps cristatus (badania terenowe, Urwitałt) magisterska
Krajobraz strachu generowany przez aktywność głosową puszczyka Strix aluco (badania terenowe, Urwitałt) magisterska
Wpływ aktywności głosowej ptaków w okresie lęgowym na prawdopodobieństwo wykrycia gniazd przez drapieżniki (badania terenowe, Urwitałt) magisterska
Sezonowe zmiany aktywności ptaków wodno-błotnych na śródpolnych zbiornikach wodnych (badania terenowe, Urwitałt) magisterska
Wpływ wahań poziomu wody w zbiornikach śródpolnych na zmiany liczebności karczownika ziemnowodnego Arvicola amphibius (badania terenowe, Urwitałt) magisterska
Sezonowe zmiany aktywności ptaków i ssaków drapieżnych w strefie pobrzeża jeziornego (badania terenowe, Urwitałt) magisterska
Porównanie różnych metod oceny zagęszczeń populacji ssaków łasicowatych (badania terenowe, Urwitałt magisterska
Wpływ rodzaju pokarmu i obecności konkurentów na gromadzenie zapasów przez wiewiórki Sciurus vulgaris (badania terenowe, Warszawa) magisterska
Śmiertelność zwierząt na drogach – analiza czaso-przestrzenna (istniejące bazy danych) magisterska
Iwona Dembicz Określenie wpływu wybranego gatunku inwazyjnej rośliny na rodzimą szatę roślinną, przebieg procesów ekologicznych oraz parametry siedliskowe (praca w terenie) licencjacka lub magisterska
Flora wybranego rezerwatu przyrody lub innego wybranego obszaru o potencjalnie wysokich, ale słabo rozpoznanych wartościach przyrodniczych (praca w terenie) licencjacka lub magisterska
Wpływ zabiegów ochrony czynnej na zachowanie wartości przyrodniczych muraw kserotermicznych (analiza istniejącego zbioru danych). licencjacka lub magisterska
Halina Galera Zmiany w fenologii wybranych gatunków roślin jako reakcja na oddziaływanie miejskiej wyspy ciepła (obserwacje na terenie wybranego miasta, głównie wiosną) magisterska
Ekologia i specyfika rozmieszczenia jemioły pospolitej w wybranych dzielnicach Warszawy (obserwacje terenowe prowadzone głównie zimą) licencjacka
Ewa Jabłońska Analiza treści dotyczących mokradeł w podręcznikach szkolnych magisterska
Perspektywy restytucji przyrodniczej mokradeł na wybranym obszarze magisterska
Ingeborga Jarzyna Rolnictwo miejskie – szanse i ograniczenia. Praca na podstawie przeglądu literatury. licencjacka
Iwona Jasser Zakwity Prymnesium parvum (“złotej algi”) w wodach śródlądowych – przyczyny i skutki licencjacka
Charakterystyka występowania w Odrze toksycznego haptofita – Prymnesium parvum, ktory był przyczyną masowego śnięcia ryb magisterska
Izolacja i charakterystyka inwazyjnej sinicy Raphidiopsis raciborskii z jezior Pojezierza Mazurskiego magisterska
Osady denne i środowiskowe DNA jako źródło informacji o zakwitach toksygenicznych sinic w przeszłości. magisterska
Występowanie i charakterystyka sinic wiążących azot w biologicznych skorupach glebowych na zimnej i gorącej pustyni magisterska
Jan Jedlikowski Ekologia behawioralna ptaków, w szczególności zagadnienia związane z komunikacją głosową licencjacka lub magisterska
Zmienność struktur głosowych między samcami i samicami u wybranych gatunków ptaków wodno-błotnych licencjacka lub magisterska
Zmienność sezonowa aktywności głosowej wybranych gatunków ptaków licencjacka lub magisterska
Wpływ czynników klimatycznych i antropogenicznych na zanik obszarów wodno-błotnych i spadek liczebności ptaków licencjacka lub magisterska
Zmiany behawioralne wynikające z przystosowywania się ptaków do życia w mieście licencjacka lub magisterska
Migracje krótkodystansowe ptaków w obrębie miast licencjacka lub magisterska
Biologia lęgowa rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych (m.in. wodnika, zielonki) licencjacka lub magisterska
Wiktor Kotowski Podstawowa lokalna inwentaryzacja mokradeł – samodzielna praca w terenie w skali dzielnicy lub miejscowości. licencjacka
Historia melioracji torfowisk w Polsce licencjacka
Historia wydobycia i wykorzystania torfu w Polsce w kontekście wpływu na środowisko i przyrodę licencjacka
Wykorzystanie restytucji ekosystemów jako “offsetu węglowego” w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych przez instytucje publiczne magisterska
Rozwój zbiorowisk roślinnych 23 lata po restytucji torfowiska niskiego metodą usuwania warstwy murszowej – zbiór materiału w terenie na Bagnie Całowanie magisterska
Ocena przekształceń i koncepcja restytucji przyrodniczej wybranego zaburzonego torfowiska – samodzielne zbieranie danych w terenie magisterska
Lokalna inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza mokradeł – samodzielna praca w terenie w skali dzielnicy lub miejscowości magisterska
Łukasz Kozub Analiza wymagań siedliskowych rzadkiego i cennego gatunku rośliny naczyniowej/mchu związanego z siedliskami mokradłowymi, łąkowymi lub murawowymi licencjacka lub magisterska
Wpływ względnej dostępności azotu i fosforu na relacje konkurencyjne mchów torfowisk niskich licencjacka lub magisterska
Ocena efektywności restytucji przyrodniczej łąk w dolinie Wisły przeprowadzonej na terenie Warszawy licencjacka lub magisterska
Monika Mętrak Prace teoretyczne dotyczące trucizn, ich pochodzenia, zastosowań i wykrywania, także w kontekście kryminalistycznym licencjacka
Prace teoretyczne i praktyczne dotyczące komunikacji naukowej i popularyzacji nauki licencjacka
Prace dotyczące wpływu zanieczyszczeń na różne elementy ekosystemów miejskich licencjacka
“Can permaculture be economically efficient: a stakeholder analysis” licencjacka
Paweł Pawlikowski Waloryzacja przyrodnicza, zagrożenia i propozycje ochrony wybranego, cennego obiektu przyrodniczego magisterska
Dynamika występowania, zagrożenie i status ochrony wybranego gatunku ginącego, reliktowego mchu torfowiskowego (np. mszaru krokiewkowatego Paludella squarrosa) w Polsce magisterska
Model limitacji produkcji pierwotnej w zespole kłoci wiechowatej (Cladietum marisci) na torfowiskach nakredowych Polski magisterska
Analiza czynników przestrzennych i siedliskowych determinujących rozmieszczenie wybranego, zagrożonego gatunku rośliny naczyniowej (np. mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva-ursi) w borach Puszczy Augustowskiej licencjacka
Uwarunkowania siedliskowe występowania zespołu jezierzy morskiej Najadetum marinae w jeziorach Polski magisterska
Maciej Wódkiewicz Występowanie gatunków związanych ze starymi lasami w izolowanych lasach w krajobrazie rolniczym magisterska
Zmienność wybranych gatunków leśnych w izolowanych lasach w różnych układach krajobrazowych licencjacka
Tomasz Wyszomirski Miejsce niepewności statystycznych w praktyce badań biologicznych (w szczególności ekologicznych) – w jakim stopniu są one brane pod uwagę? licencjacka
Niepewności statystyczne ukryte w wynikach badań i konsekwencje ich ujawnienia na wybranych przykładach badań biologicznych (w szczególności ekologicznych). magisterska
Analiza dostępnych danych, symulacje cyfrowe, ocena różnych dróg traktowania niepewności losowych. magisterska