Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

CLEARANCE

CLEARANCE – cel i założenia projektu

Przywrócenie terenów podmokłych do ich funkcji społecznych, środowiskowych i gospodarczych jest nie tylko wykonalne, ale i konieczne. Coraz częściej mamy do czynienia z objawami kryzysu klimatyczno-ekologicznego, takimi jak susze, ekstremalne upały, gwałtowne powodzie, pogarszająca się jakość wody i szybki spadek różnorodności biologicznej. Renaturyzacja terenów podmokłych jest opłacalnym środkiem dostosowawczym i łagodzącym, służącym wspólnemu rozwiązywaniu wszystkich tych problemów. Nie ma bardziej skutecznego filtra dla nawozów niż tereny podmokłe, nie ma innego sposobu na zatrzymanie wody w krajobrazie niż odtworzenie rzek i mokradeł, nie ma też innego sposobu na utrzymanie zagrożonych gatunków niż odtworzenie ich siedlisk.


 


Czym są bagienne strefy buforowe?

Bagienne strefy buforowe to podmokłe tereny położone pomiędzy obszarami rolniczymi a strumieniem, rzeką lub zbiornikiem wodnym, których głównym zadaniem jest ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ze źródeł obszarowych.

Rodzaje bagiennych stref buforowych

Jako bagienne strefy buforowe są określane strefy przejściowe między lądem a wodą o różnej szerokości, od kilku do kilkuset metrów.

Należą do nich:

 • bagienne brzegi,
 • koryto dwudzielne,
 • koryto meandrujące,
 • naturalne torfowiska niskie,
 • ponownie nawodnione torfowiska niskie,
 • tereny zalewowe,
 • tereny podmokłe na odpływie z rury drenarskiej.

Czemu służą bagienne strefy buforowe?

Strefy te poprawiają jakość wód powierzchniowych dzięki przechwytywaniu pierwiastków biogennych ze spływających z pól nawozów (naturalnych i sztucznych), zanim trafią one do cieku lub zbiornika wodnego.

Poza tym, bagienne strefy buforowe:

 • obniżają ryzyko powodzi i suszy,
 • poprawiają walory estetyczne nadrzecznego krajobrazu i jego rekreacyjną wartość,
 • regulują klimat w skali lokalnej (poprzez zwiększanie wilgotności powietrza) i łagodzą skutki globalnych zmian klimatu (podtrzymując lokalne krążenie wody),
 • są siedliskiem życia licznych gatunków roślin i zwierząt,
 • oferują możliwość pozyskiwania biomasy roślinnej.

Zanik bagiennych stref buforowych skutkuje m.in.:

 • utratą retencji wody w krajobrazie,
 • brakiem mechanizmów samooczyszczania się rzek,
 • zanieczyszczeniem morza,
 • zakwitami glonów i sinic w jeziorach i morskich wodach przybrzeżnych,
 • tzw. przyduchą i masowym śnięciem ryb,
 • częstymi zakazami kąpieli.

Jak chronić bagienne strefy buforowe?

Odtwarzanie rzek to jeden z najważniejszych obecnie nurtów ochrony przyrody.
Programy tworzenia i przywracania bagiennych stref buforowych w celu kontroli pochodzących z rolnictwa zanieczyszczeń obszarowych rozwijano już w kilku krajach w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Bagienne strefy buforowe są rozwiązaniem wielofunkcyjnym, przynoszącym liczne korzyści gospodarcze oraz związane z bezpieczeństwem i poprawą stanu przyrody.


CLEARANCE – CircuLar Economy Approach to River pollution by Agricultural Nutrients with use of Carbon-storing Ecosystems

Projekt CLEARANCE był realizowany w latach 2017-2020, miał na celu opracowanie zintegrowanych ram krajobrazowo-ekologicznych, społeczno-gospodarczych i politycznych dla wykorzystania bagiennych stref buforowych w gospodarce obiegu zamkniętego, obejmującej oczyszczanie wody i ponowne wykorzystanie składników pokarmowych w zlewniach użytkowanych rolniczo.

Autorzy składają podziękowania UE i Funduszowi Innowacyjnemu Danii (Dania), Federalnemu Ministerstwu Żywności i Rolnictwa (Niemcy) oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (Polska) za sfinansowanie, w ramach wspólnego międzynarodowego konsorcjum CLEARANCE, projektu finansowanego w ramach konkursu ERA-NET Cofund WaterWorks2015. Niniejszy ERA-NET jest integralną częścią Wspólnych Działań w 2016 r. opracowanych w ramach inicjatywy Water Challenges for a Changing World Joint Programme Initiative (Water JPI).

 


Publikacje, raporty, broszury i przewodniki powstałe po realizacji projektu


Członkowie zespołu


Zdjęcia