Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

deklaracja-dostepnosci.html

Deklaracja dostępności
Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zeos.uw.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04 .
Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Linki
Serwis posiada powtórzone linki.
Nagłówki
Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
Strony serwisu mogą zawierać błędne użycie znaczników nagłówków.
Pozostałe elementy sterujące strony
Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
Serwis nie posiada mapy stron.
Kontrasty i kolorystyka strony
Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
Widoczność fokusa klawiatury
Serwis może ukrywać widoczność fokusu klawiatury.
Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
Walidacja html/css
W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe
Na stronie zeos.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Ingeborga Jarzyna. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: i.jarzyna@uw.edu.pl, telefon 22 55 26 541. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek CENT III – CNBCH -Żwirki i Wigury 101, Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota)

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Piotr Kostanek

Telefon: 882122691

Email: p.kostanek@cnbc.uw.edu.pl

Wejście do budynku
Wejścia do budynku przystosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp do budynku nie wymaga pomocy osób trzecich.
Korytarze i przejścia
Korytarze i windy w budynku przystosowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami. Poruszanie się po budynku i dostęp do wind nie wymaga pomocy osób trzecich.
Procedury
Brak potrzeby tworzenia procedur – budynek przystosowany i dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, bez konieczności korzystania z pomocy osób trzecich.
Dodatkowa pomoc
W sytuacji potrzeby uzyskania pomocy proszę zgłosić się do portiera.
Łazienki, toalety, szatnie
Budynek wyposażony w oznaczone i przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toalety oraz łazienki z prysznicami, zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami.
Dodatkowe dostosowania
Etap II budynku wyposażony w oznaczenia numeracji pomieszczeń i przycisków w windach w systemie Braille’a, oraz powiadomienia głosowe w windach.
Dojazd i miejsca parkingowe
Budynek zlokalizowany w sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej, wyposażony w miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Prawo wstępu z psem asystującym
Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.
Tłumacz PJM
Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.