Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Propozycje tematów prac dyplomowych 2022/2023

 

Imię i nazwisko pracownika Proponowane tematy prac licencjackich Proponowane tematy prac magisterskich
prof. dr hab. Małgorzata Suska-Malawska

 

1. Markery molekularne pożarów na wybranych torfowiskach Polski.

2. Monosacharydy i disacharydy – biomarkery przemian diagenetycznych złóż torfowych torfowisk Polski północnej.

dr hab. Iwona Jasser, prof. ucz.

 

Zakwity Prymnesium parvum w wodach śródlądowych – przyczyny i skutki 1. Charakterystyka występowania w Odrze toksycznego Prymnesium parvum, przyczyny masowego śnięcia ryb

2. Izolacja i charakterystyka inwazyjnej sinicy Raphidiopsis raciborskii z jezior Pojezierza Mazurskiego.

3. Osady denne i środowiskowe DNA jako źródło informacji o zakwitach toksygenicznych sinic w przeszłości.

4. Występowanie i charakterystyka sinic wiążących azot w biologicznych skorupach glebowych na zimnej pustyni Wschodniego Pamiru.

5. Endolityczne cyjanobakterie – przykład wysoce wyspecjalizowanych mikroorganizmów ze środowisk ekstremalnych. (opiekun dr Nataliia Khomutovska, możliwa praca licencjacka lub magisterska)

dr hab. Wiktor Kotowski, prof. ucz.

 

1. Podstawowa lokalna inwentaryzacja mokradeł – samodzielna praca w terenie w skali dzielnicy lub miejscowości. Wskazana dość dobra znajomość flory i umiejętność posługiwania się świdrem glebowym.

2. Wykorzystanie torfu i jego zastępników w sektorze ogrodniczym i rolniczym w Polsce.

1. Rozwój zbiorowisk roślinnych 20 lat po restytucji torfowiska niskiego metodą usuwania warstwy murszowej – zbiór materiału w terenie na Bagnie Całowanie, wymaga dobrej znajomości roślin bagiennych.

2. Wpływ długotrwałego koszenia sprzętem gąsienicowym na roślinność torfowiskową na Bagnie Ławki w Biebrzańskim Parku Narodowym.

3. Ocena przekształceń i koncepcja restytucji przyrodniczej wybranego zaburzonego torfowiska – samodzielne zbieranie danych w terenie, wskazane wcześniejsze uczestnictwo w przedmiocie Ochrona ekosystemów bagiennych.

4. Lokalna inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza mokradeł – samodzielna praca w terenie w skali dzielnicy lub miejscowości. Wymagana dobra znajomość flory, umiejętność posługiwania się świdrem glebowym, wskazane wcześniejsze uczestnictwo w przedmiocie Ochrona ekosystemów bagiennych.

dr hab. Maciej Wódkiewicz

dr hab. Halina Galera

 

Występowanie gatunków związanych ze starymi lasami w izolowanych lasach w krajobrazie rolniczym. Zmienność wybranych gatunków leśnych w izolowanych lasach w różnych układach krajobrazowych.
dr hab. Ewa Jabłońska

 

Analiza treści dotyczących mokradeł w podręcznikach szkolnych. Skala historycznych emisji gazów cieplarnianych z torfowisk Polesia na podstawie zdjęć satelitarnych.
dr Iwona Dembicz

 

 

1. Wpływ zabiegów ochrony czynnej na zachowanie wartości przyrodniczych muraw kserotermicznych (praca licencjacka, analiza istniejącego zbioru danych).

2. Określenie wpływu wybranego gatunku inwazyjnej rośliny na rodzimą szatę roślinną, przebieg procesów ekologicznych oraz parametry siedliskowe (analiza danych literaturowych).

3. Flora wybranego rezerwatu przyrody lub innego wybranego obszaru o potencjalnie wysokich, ale słabo rozpoznanych wartościach przyrodniczych (praca w terenie).

1. Określenie wpływu wybranego gatunku inwazyjnej rośliny na rodzimą szatę roślinną, przebieg procesów ekologicznych oraz parametry siedliskowe (praca w terenie).
2. Szata roślinna wybranego rezerwatu przyrody lub innego wybranego obszaru o potencjalnie wysokich, ale słabo rozpoznanych wartościach przyrodniczych (praca w terenie)
3. Zróżnicowanie wąskolistnych gatunków kostrzew (Festuca ovina agg.) i ich wymagań siedliskowych  w Polsce środkowej i północnej (opracowanie materiałów zielnikowych i istniejących danych, ewentualnie zbiór dodatkowych materiałów w terenie).
dr Ingeborga Jarzyna

 

Rolnictwo miejskie – szanse i ograniczenia.

Praca licencjacka na podstawie przeglądu literatury.
dr Jan Jedlikowski

 

 

Zagadnienia:

Ekologia behawioralna ptaków, w szczególności zagadnienia związane z bioakustyką.

Procesy synantropizacji, czyli przystosowywania się ptaków do życia w mieście.

Biologia lęgowa rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych (m.in. wodnika, zielonki).

Zagadnienia:

Ekologia behawioralna ptaków, w szczególności zagadnienia związane z bioakustyką.

Procesy synantropizacji, czyli przystosowywania się ptaków do życia w mieście.

Biologia lęgowa rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych (m.in. wodnika, zielonki).

dr Łukasz Kozub

 

Analiza wymagań siedliskowych rzadkiego i cennego gatunku rośliny naczyniowej/mchu związanego z siedliskami mokradłowymi, łąkowymi lub murawowymi (praca licencjacka, analiza istniejących danych i/lub zbiór danych w terenie). 1.Wpływ względnej dostępności azotu i fosforu na relacje konkurencyjne mchów torfowisk niskich (praca magisterska, eksperyment w fitotronie/szklarni).

2.  Stan zachowania i obecne użytkowanie torfowisk w rejonie jeziora Łuknajno w kontekście ich możliwej restytucji.

dr Monika Mętrak

 

Prace teoretyczne i praktyczne dotyczące komunikacji naukowej i popularyzacji nauki. Prace dotyczące wpływu zanieczyszczeń na różne elementy ekosystemów miejskich (teoretyczne, praktyczne i oparte na analizie statystycznej baz danych).
dr Paweł Pawlikowski

 

1. Waloryzacja przyrodnicza, zagrożenia i propozycje ochrony wybranego, cennego obiektu przyrodniczego (praca na podstawie badań terenowych)

2. Dynamika występowania, zagrożenie i status ochrony wybranego gatunku ginącego, reliktowego mchu torfowiskowego (np. mszaru krokiewkowatego Paludella squarrosa) w Polsce (praca na podstawie danych literaturowych i niepublikowanych, ew. też badań terenowych)

1.Model limitacji produkcji pierwotnej w zespole kłoci wiechowatej (Cladietum marisci) na torfowiskach nakredowych Polski (praca na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych)

2.Analiza czynników przestrzennych i siedliskowych determinujących rozmieszczenie wybranego, zagrożonego gatunku rośliny naczyniowej (np. mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva-ursi) w borach Puszczy Augustowskiej (analiza kameralna z użyciem narzędzi GIS)

3.Możliwa jest też realizacja tematu zaproponowanego przez studenta, dotyczącego ochrony przyrody, dynamiki występowania ginących gatunków roślin naczyniowych i mchów lub ekologii roślinności torfowiskowej i wodnej

dr Tomasz Wyszomirski

Tematyka: Miejsce niepewności statystycznych w praktyce badań biologicznych (w szczególności ekologicznych) – w jakim stopniu są one brane pod uwagę? Ukierunkowany przegląd literatury z wybranego obszaru badań, ew. proste symulacje cyfrowe. Tematyka: Niepewności statystyczne ukryte w wynikach badań i konsekwencje ich ujawnienia na wybranych przykładach badań biologicznych (w szczególności ekologicznych). Analiza dostępnych danych, symulacje cyfrowe, ocena różnych dróg traktowania niepewności losowych.